Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bijvoorbeeld, als de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst. U kunt ook bezwaar maken als de gemeente de beslissing waar u om gevraagd heeft niet of niet op tijd heeft genomen.

U moet het bezwaarschrift indienen bij de instantie die het besluit heeft genomen (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders). In het besluit van de gemeente kunt u altijd lezen door wie het besluit genomen is.

U kunt uw bezwaar digitaal indienen via DigiD:

Liever schriftelijk doorgeven? Vermeld in uw brief:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • de omschrijving van het besluit
 • de reden van uw bezwaar

Hoe wordt uw bezwaar behandeld?

Bezwaar tegen persoonsgebonden besluiten

Bezwaarschriften tegen persoonsgebonden besluiten die betrekking hebben op de onderstaande onderwerpen worden door ambtenaren van het Team bezwaar behandeld.

 • Wet werk en bijstand
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
 • Wet inburgering
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
 • Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Drank- en horecawet

En bezwaarschriften over:

 • gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen
 • parkeervergunningen
 • leerlingenvervoer
 • de gemeentelijk basisadministratie

Bezwaar tegen leges

Bezwaarschriften tegen legesbesluiten worden beoordeeld door de heffingsambtenaar.

Overig bezwaar

De overige bezwaarschriften worden over het algemeen behandeld door de commissie bezwaarschriften. De commissieleden zijn op geen enkele wijze verbonden aan de gemeente Katwijk. Zij zijn dus ook niet betrokken bij de totstandkoming van het bestreden besluit. De commissie adviseert het bestuursorgaan over het bezwaarschrift.
Wilt u meer weten over de commissie bezwaarschriften? De regels staan in de verordening commissie bezwaarschriften.

Zienswijze indienen

Een zienswijze kan mondeling, schriftelijk of digitaal worden ingediend.
In uw schriftelijke zienswijze geeft u aan wat uw mening is over bijvoorbeeld het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd of het voornemen wat gepubliceerd wordt.

Een zienswijze kunt u indienen:

 • Digitaal indienen zienswijze: vul uw persoonsgegevens in, geef aan waartegen u uw zienswijze in wilt dienen en waarom. Daarna verzendt u het formulier.
 • Per post: verzamel de benodigde gegevens en stuur deze op naar de afdeling die vermeld staat.
 • Mondeling: voor het indienen van een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de afdeling die vermeld staat.

Het postadres van de gemeente is:

 • postadres